Právní informace

A. Úvodní ustanovení

Mgr. Štěpán Kubát, advokát, IČO: 01458779, se sídlem Kořenského 1025/7, 150 00 Praha (dále jen „advokát“), je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18356 a je tak v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, oprávněn k poskytování právních služeb.

B. Mimosoudní řešení sporů

Pověřeným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) ze smluv o poskytování právních služeb je na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká advokátní komora. Více informací o tomto způsobu řešení sporů je k dispozici na internetových stránkách pověřeného subjektu www.cak.cz. Uvedené neplatí pro klienty, kteří jsou podnikateli.

C. Odměna

Právní služby jsou advokátem poskytovány klientům zpravidla za odměnu s tím, že advokát může od klientů žádat složení přiměřené zálohy. Odměna advokáta, resp. její výše, se řídí smlouvou s klientem (nejčastěji se sjednává jako hodinová či paušální), případně, nebyla-li sjednána, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v platném znění. Vedle odměny za poskytování právních služeb advokátovi náleží též náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.

D. Obsah stránek

Advokát nijak neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách. Jejich obsah je výlučně obecné informativní povahy, nenahrazuje placené právní služby a nelze jej v žádném případě považovat za právní či odbornou radu ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že potřebujete odbornou právní radu pro váš individuální případ, obraťte se prosím na adresu office@justask.cz.

E. Duševní vlastnictví

Obsah těchto webových stránek může být chráněn právem duševního vlastnictví dle platných právních předpisů České republiky. S žádostí o jeho využití se můžete obrátit na adresu office@justask.cz.