Zásady ochrany soukromí

A. Správce

Správcem osobních údajů je Mgr. Štěpán Kubát, advokát, IČO: 01458779, se sídlem Kořenského 1025/7, 150 00 Praha (dále jen „správce“ či „advokát“). V případě poskytování právních služeb v rámci trvalé spolupráce je advokát společným správcem s advokátní kanceláří, s níž spolupracuje.

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla, elektronickou poštou na adrese office@justask.cz, případně telefonicky na čísle +420 735 530 300.

B. Rozsah a zdroj údajů

Při činnosti správce může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, titul, firma, IČO, DIČ, číslo dokladu atd.);
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.);
 • transakční údaje (číslo účtu, informace o platbách za služby atd.);
 • údaje související s poskytováním právních služeb (komunikace, předané podklady, údaje o třetích osobách atd.).

Údaje správce získává zejména od klientů, spolupracující advokátní kanceláře, svých zaměstnanců, dále pak od protistran či dalších třetích osob, včetně orgánů veřejné moci (soudy, úřady, policie atd.), jakož i z veřejných zdrojů (obchodní a živnostenský rejstřík atd.).

Poskytnutí údajů ze strany klienta může být smluvním či zákonným požadavkem s tím, že neposkytnutí příslušných údajů může mít za následek nemožnost poskytnutí poptávaných služeb.

C. Účel a právní základ

Správce osobní údaje zpracovává za účelem:

 • výkonu advokacie, resp. poskytování právních služeb, s tím, že právním základem je zejména plnění smlouvy, resp. jednání o jejím uzavření, případně plnění právních povinností či oprávněné zájmy správce vyplývající z povahy advokacie;
 • výkonu práv a povinností z jiných než klientských smluvních vztahů, včetně pracovněprávních, s tím, že právním základem je plnění smlouvy, resp. jednání o jejím uzavření;
 • plnění právních povinností mimo oblast výkonu advokacie (např. účetních, daňových atd.);
 • ochrany svých práv a zájmů s tím, že právním základem jsou oprávněné zájmy správce spočívající v účinné obraně majetku a práv;
 • přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení s tím, že právním základem je souhlas subjektu, případně oprávněný zájem správce na udržování vztahů s klienty;
 • specifikovaným v subjektem uděleném souhlasu.

Ze strany správce nedochází k žádnému automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.

D. Doba zpracování

Osobní údaje budou správcem zpracovávány:

 • po dobu trvání smluvního vztahu, pokud je právním základem zpracování plnění smlouvy;
 • po dobu na níž byl udělen souhlas, resp. do jeho odvolání, pokud je právním základem zpracování souhlas subjektu;
 • po dobu stanovenou právními předpisy, případně po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování, pokud je právním základem zpracování plnění právních povinností;
 • po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování, resp. do vznesení oprávněných námitek, pokud jsou právním základem zpracování oprávněné zájmy.

V případě, že právní základ zpracování zanikne, správce zpracování zastaví a údaje zlikviduje.

E. Příjemci údajů

Zpracovávané osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány následujícím příjemcům:

 • Poskytovatelé IT služeb;
 • Daňoví a účetní poradci, auditoři, znalci, překladatelé;
 • Poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb;
 • Protistrany a jejich zástupci;
 • Orgány veřejné moci;
 • Spolupracující advokátní kanceláře.

Správce v žádném případě nepředává osobní údaje příjemcům mimo Evropskou unii.

F. Práva subjektu

Ve vztahu ke správcem prováděnému zpracování osobních údajů má každý subjekt, pokud byly splněny případné podmínky stanovené právními předpisy, následující práva:

 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány údaje týkající se subjektu a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii zpracovávaných údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, tj. právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, tj. právo požadovat bezodkladné vymazání zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo požadovat dočasné omezení zpracování, pokud je dán některý z důvodů dle právních předpisů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, tj. právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro účely přímého marketingu;
 • právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů;
 • právo podat stížnost dozorovému úřadu (ÚOOÚ).

Práva lze uplatnit zasláním požadavku prostřednictvím kontaktních údajů správce.

G. Obchodní sdělení

Emailové adresy svých klientů, případně emailové adresy osob, které k tomu udělily souhlas, může správce využívat k zasílání obchodních sdělení.

Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odmítnout postupem, který je popsán v příslušném sdělení, případně požadavkem zaslaným prostřednictvím kontaktních údajů správce.

H. Cookies

Za účelem zajištění funkcionality těchto webových stránek, a v případě souhlasu návštěvníka též pro analýzu návštěvnosti, může správce využívat souborů cookies (tzv. cookies esenciální a analytické).

Může se jednat o cookies ukládané správcem nebo i o cookies třetích stran (Google). Soubory cookies mohou nabývat v některých případech povahy osobních údajů. V takovém případě jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce na uživatelské přívětivosti webových stránek.

Blokace či vymazání některých souborů cookies může mít vliv na správnou funkčnost těchto webových stránek.